Infinity Box BEST v1.55 : Added XGold 223 platform support

Download & Discussion: Infinity Box BEST v1.55 : Added XGold 223 platform support - Dhaka Mobile Bangladesh